HZ. ALi'den Özlü ve Güzel Sözler-1

Aşağa gitmek

HZ. ALi'den Özlü ve Güzel Sözler-1

Mesaj tarafından Admin Bir Çarş. Ağus. 20, 2008 5:19 pm

Acelenin meyvesi yanlIslIktIr.

Aç kalmak, alçalmaktan hayIrlIdIr.

AçIk kalpli, mert düsman, içinden pazarlIklI dosttan iyidir.

Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenin zalimligidir.

Adalet, halkIn dirligi ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelligidir.

Adalet ve esitligi gözetme, siyasetlerin en iyisidir.

Adil ol, kudretin sürekli olsun.

Adilane davranIs siyasetlerin (yönetimlerin) en iyisidir.

Affetmekten utanmayIn. CezalandIrmada acele etmeyin. Emriniz altInda bulunanlarIn hatalarI karsIsInda hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin.

Ahmak, her lafIn basInda yemin eder.

AkIl, gurbette yakIn bulmaktIr; ahmaklIk vatanda gurbete düsmektir.AkIl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi seref olmaz.

AkIl gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk yoktur. Edebe uymak bir kazanç, danIsmak bir güçtür.AkIllI bir insan fakir olabilir, fakat o hiç kimsenin sadakasIna muhtaç degildir.

AkIllI kisi, tecrübelerden ibret alan kimsedir.

AkIllI olan kemal, cahil olan mal ister.

AkIllI, düsmanInsa bile danIs, bilgisiz dostun fikrini geç.AkIllI, insanlarIn en mutlusudur.

AkIllInIn dili kalbindedir, ahmagIn dili ise agzIndadIr.AkIllInIn tahmini, cahilin kesin bilmesinden daha dogrudur.

AkIllI insanlar az konusur. Çok söyleyenler, yalnIz ahmaktIrlar.

Akil kisi, kemal talep eder.Akraba düsmanlIgI, akrep sokmasIndan beterdir

.Alçak gönüllülük, ilmin meyvesidir.

Alçak gönüllülük, en büyük sereftir.

Aleyhine kesin delil olmayan kisiyi mazur tutun; o kisi benim.

AlIskanlIk, insana musallat olur ve onu kontrolu altIna alIr.

AlIskanlIk insanIn ikinci tabiatI gibidir.

AptallIgIn en büyügü medh ve zemde ifrada kaçmaktIr.

ArkadasIn hayIrlIsI, sana dogru yolda iyi delil olandIr.

AsIl yetimler, anadan ve babadan yoksun olanlar degil, akIldan yoksun olanlardIr.

AsagIlIk insanlarla yakInlasmaktan kaçIn, onlar ki yapmacIk sevgilerini gösterip içlerinde kötülügü saklarlar.

OnlarI hosnut tuttugun sürece sana sevgi duyarlar, verili olmaktan geri kalIrsan sana zehirlerini akItIrlar.

AyIbIn en büyügü, ona benzer bir ayIp sende de varken, baskasInI ayIplamandIr.

AynI anadan babadan doganlar, senin miras kardeslerin, uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benzeyenler ise senin öz kardeslerin sayIlIrlar.Az yemek yemek saglIktIr.

Az ibadet edip çok çalIsmak, çok ibadet edip az çalIsmaktan üstündür.

Azarlamada asIrIlIk inat atesini alevlendirir.

Azim ve sebat, insanlarIn en büyük yardImcIsIdIr.

AzgInlIgIn sonu ya rezil veyahut yok olmaktIr.

Azla yetinen kimse zengindir.

Babana saygIlI ol ki, oglun da sana saygIlI olsun.

Babana riayet edersen, sen de oglundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

BagIslamak, büyüklügün sanIndandIr.

Basa kakmak suretiyle iyiligini bosa giderme.

BaskalarInI Islah etmek istiyorsan önce kendini Islah etmelisin. Kendin fasid oldugun halde baskalarInI Islah etmeye kalkIsman en büyük ayIplardandIr.

BaskalarInIn felaketinden hisse kapanlar, geçmis musibetlerden ders alanlar, cidden bahtiyar insanlardIr.

BaskalarInIn iyi hareketlerini takdire çalIsInIz.

Derhal dostlarInIzIn çogaldIgInI göreceksiniz.

BaskasInda gördügün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçIn.Beceremeyecegin bir is için söz verme.

Benim üç türlü dostum vardIr: benim dostlarIm, dostlarImIn dostlarI ve düsmanlarImIn düsmanI.

BIrak bu içindeki ikiligi atIl atese, sönmeye yüz tutsa da onu alevlendir.Bildigi halde susmak, bilmedigi halde konusmak kadar çirkindir.

Bilge insan çalIsmasIna, bilgisiz de bos hayallerine güvenir.Bilgi gibi hazine olamaz.Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akIl eskimeyen, yIpranmayan bir elbisedir.Bilgin bir söz ehli olamIyorsan, hiç olmazsa dikkatli bir dinleyici ol.

Bilgin kisinin rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.

Bilgin ölü olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ölüdür.Bilgin ölse de yasar; cahil ise yasarken de ölüdür.

Bilginlerin toplantIsI mutluluk getirir.

Bilgisiz kisiyi bir iste, bir düsüncede ya pek ileri gitmis görürsün, ya da pek geri kalmIs.

Bilgiyi ehli olmayana veren, o bilgiye zulmetmistir.

Bilgiyle dirilen ölmez.Bilgiyle dirilenler ölmez.

Bilmediginiz sözü söylemeyin, çünkü gerçegin çogu, inkar ettiginiz seylerdir.

Bilmedigin sey hakkInda konusmayI ve üzerine düsmedigi halde söz söylemeyi terk et.

Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.

Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.

Bin kapIdan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin.

BabanIn, çocugu için bIraktIgI en iyi miras onu güzel edeple yetistirmesidir.

Bir devletin basI, sahip oldugu iktidardan; bilgin, ilimden; iyiliksever, yaptIgI iyiliklerden; ihtiyar da yasIndan ötürü saygI görür.

Bir devletin çökmesi su dört sebebe bakar: Esas prensiplerinden ayrIlma, ikinci planda olan seylere önem verme, asagIlIk kimselerin ön safa geçmesi ve erdemli kisilerin arka plana atIlmasI.

Bir gerçegi savunurken, ona önce kendimiz inanmalIyIz; sonra da baskalarInI inandIrmaya çalIsmalIyIz.

Bir insana baskalarI yanInda verilen ögüt, ögüt degil, hakarettir.

Bir insanda güzel bir huy varsa o huya benzer baska huylarInI da bekleyin.

Bir isi yapmadan önce tedbir almak, insanI pismanlIktan kurtarIr.

Bir sanat eserini yIkmak, cinayetlerin en büyügüdür.

Bir hata islediginiz vakit, onu itiraftan çekinmeyiniz. Eger böyle yaparsanIz, o hatayI görmüs olanlarIn, aleyhinize verecekleri hükmün önüne geçersiniz.Birisini övmede asIrI gitmeyin ve abartmayIn.

Bir kisiyi layIgIndan fazla övmek riyadIr, dalkavukluktur; layIgIndan az övmek ise ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasedden.

Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen, o sözü söyleyen gibidir.

Birisinin suçunu bagIsladIktan sonra pisman olma; cezalandIrdIgIn zaman da sevinme.

BorçlarIn çoklugu, dogru adamI yalancI, serefli adamI da yemininden dönek yapar.

Bos vakitlerini okumakla degerlendiren kimse, fikir rahatlIgInI kaybetmez.

Bütün insanlar Allah’In kuludur. Lakin hiçbir kimse, diger bir kimsenin kulu degildir.

Büyük günahlarIn kefareti, zulme düsenlere yardIm etmek, acze düsenleri ferahlandIrmaktIr.

Büyüklere karsI saygIlI olun ki çocuklar da size karsI saygIlI olsunlar.

Cahil dosttan ziyade akIllI düsmana güven.

Cahil ile sakIn latife etme. Dili zehirli oldugundan gönlünü yaralar.

Cahil, ne kendi eksigini görür, ne de ögütlere kulak asar.

Cahilden uzak kalmak, akIllIya yaklasmakla esittir.

Cahiller çogalInca bilginler garip olurlar.

Can gözü kör olunca, gözle görmenin bir yararI yoktur.

Cehaleti ilimle geri çevirin.

Cehalet ve gaflet alimin kalbinde olmaz. Fakat alimler, zengin cahillerin karsIsInda, ancak ilim sayesinde yükselirler.

Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur.

Cimri her zaman asagIlIktIr, kIskanç olan her zaman iskencededir.

Cimrinin dostu bulunmaz.

Cömertlik alIskanlIklarIn en üstünüdür.

Cömertlik, istemeden önce vermektir, istendikten sonra vermek utançtandIr ve kötüdür.

ÇalIsan kötülük düsünemez, çalIsmayan da kötülükten kurtulamaz.

ÇalIsmak kadar dinlenmeyi de görev bil, ihmal etme. SaglIgInIza eza etmeyin, saglIgIn bozulmasI kolay; elde etmek ise zordur.

Çocuk açIsIndan hiçbir süt anne sütünden iyi degildir.

Çocuklara sevgi ve büyüklere saygI gösteriniz.Çocuklara söz verdiginizde kesinlikle sözünüzde durunuz.

Çocugun kalbi hiç ekilmemis bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder.

Çocugunuzun yedi yIl oyun oynamasIna müsade ediniz ve yedi yIl ona yasam edebini ögretiniz.

Çogu insan medhedilip övüldügü için gurura kapIlIr.

Çogu sözler hamleden daha serttir.

Çok akIllI insanlar baskalarInIn hatalarIndan ögrenirler ve hata yapmazlar; akIllI insanlar hata yapar ve ders çIkararak bir daha yapmazlar; ahmak insanlar da sürekli hata yapar, gene de ders çIkarmazlar.

Çok kimseler varisleri kavga etsinler diye mal toplamaya çalIsIrlar.

Çok sakacI insanI ciddiye almazlar.

Çok yasayanIn ömrü, dostlarIna aglamakla geçecektir.

Dert ve gam, ihtiyarlIgIn yarIsIdIr.

Dil, aklIn tercümanIdIr.Dil, insanIn terazisidir.

Dil yIrtIcIdIr; yularI bIrakIldI mI salar, parçalar.

Dili tatlI olanIn arkadasI çok olur.

Dilini sövüp saymaya alIstIrma. TatlI dilli ol. Kötü söz alIskanlIgI insanI soysuz yapar.

Dilini küfre alIstIrma. TatlI dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin. HalkI zorla kendinden nefret ettirirsin.

Dilsiz ol, yalancI olma.

Dilinizi daima iyi kullanInIz. O sizi saadete götürdügü gibi, felakete de götürebilir.

DindarlIgIn en üstünü, dindarlIgI gizlemektir.

Dinle, ögrenirsin. Sus, esen kalIrsIn.

Dogru, dürüst ve nazik kisileri seçin ve çIkar ummadan ve korkmadan acI gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.

Dogru her zaman yüce, yalancI her zaman asagI ve cücedir.

Dogru söz söyleyenin delili kuvvetli olur.

Dogruluk en iyi yol, bilgi en iyi kIlavuzdur.

Dogruluk, hakkIn dilidir.

Dost, sen yokken dostluk sartInI yerine getiren kimsedir.

Dost, kardesini üç halde korumadIkça tam dost olamaz: düskünlügünde, kendisi bulunmadIgI vakit, ölümünden sonra.

Dostun olmayIsI, bir çesit gariplik ve yalnIzlIktIr.

DostlarI yitirmek gurbete düsmektir.

DostlarIma dost olanlarI çok severim ve onlarIn kIymetlerini de dostluklarIn dereceleriyle ölçerim.

DostlarIn çogalsIn diye çIrpInma. OnlarI bir gün ihmal etmeye kalkarsan çabucak düsmanIn olurlar.

Dostlar ates gibidir. Pek çogalIrlarsa yakarlar.

DostlarInIn kötüsü seni iyi gününde arayIp sIkIntIlI zamanInda yüz üstü bIrakandIr.

Dostluk en yakIn akrabalIktIr.

Dostluk elde edilmis akrabalIktIr.

Dostlukta asIrI gitme, kimbilir belki o dostun bir gün düsmanIn olur, düsmanlIkta da asIrI gitme, kimbilir belki o düsmanIn bir gün dostun olur.

Dostunu ihtiyatla sev, olabilir ki bir gün sana düsman olur; düsmanInla da ihtiyata riayet ederek düsmanlIkta bulun, olabilir ki bir gün sana dost kesilir.

Dostunun düsmanInI kendine dost seçme.

Dünya geçici gölgedir.

DünyanIn en degerli hazinesi ögüttür, ama ondan ucuzu da yoktur.

DünyayI yutsa yoksul kalacak biri vardIr: Aç gözlü.

Düsene sevinme, zamanIn sana ne sakladIgInI bilemezsin.

DüsmanI kovalamayInIz, onlardan yaralananlarIn yarasInI sarInIz, esirlerini tedavi ediniz.

DüsmanlIk, kalbi mesgul eder.

Düsünce akIllarIn cilasIdIr.

Düsünce ve prensiplerini kendi hayatlarInda da uygulayan kimselerin bilgi IsIklarIyla aydInlanInIz.

Düsünün, sonra konusun, yanIlmalardan kurtulacaksInIz.

Edep, aklIn suretidir.

Edep, en iyi mirastIr.

Edep, had tanImaktIr.

Edep insanIn kemalidir.

Edep insan için güzel elbise menzilesindedir.

Edepsiz olan kimsenin ayIplarI çok olur.

Eger ararsak kendimize kolayca düsman bulabiliriz, ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay degil.

Eger baskalarInI Islah etmek istiyorsan önce kendini Islah et. Kendin fasid oldugun halde baskalarInI Islah etmekle çalIsmak çok büyük bir kusurdur.

Eger bilgiyi hak edene vermezseniz o kisiye zulmetmis olursunuz; hak etmeyene verirseniz bilgiye zulmetmis olursunuz.

Eger bir seyahata çIkarsanIz, gittiginiz yerlerin adetlerine uymaya çalIsInIz.Eger sIrlarInIzI birbirinize açarsanIz, artIk onu gizleyemezsiniz.

Eger hayIrlI bir is görmek istersen, bugünün isini yarIna koyma. Çünkü yarIna kadar ne olacagI belli degildir.

Fena bir ise baslayacagIn zaman da acele etme. Belki hayIrlI bir düsünce, sana o fenalIktan gelecek olan tehlikeye mani olur.

Eger talihin açIk ise kusurlarIn kapalI kalIr.

Eglence ve zevke kapIlan akIldan kaybeder.

Elbiseleriniz eski de olsa, kalpleriniz yeni ve temiz olsun.

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 49
Kayıt tarihi : 03/08/08

Kullanıcı profilini gör http://aliningulleri.yetkinforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz